کاربرد افزاینده‌های الکترولیتی جدید در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ

پژوهشگران کشورمان با حمایت تشویقی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اثر کاربرد افزاینده های الکترولیتی فسفات در کنار نانوذرات تیتانیم دی اکسید تجاری را در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ مورد بررسی قرار دادند.


ضرورت هوشمندی فناورانه در دوران پسا تحریم

دکتر اسماعیل قادریفر، مدیر کل دفتر تجاریسازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، با تاکید بر ضرورت توجه به پیامدهای منفی در کنار بهرهگیری از پیامدهای مثبت و ارزنده رفعتحریمها در دوران پساتحریم، اتحادهای راهبردی فناورانه، انتقال فناوری از کشورهای پیشگام و همچنین اکتساب درونزای فناوری از طریق پرداختن به فعالیت های تحقیق و توسعه با منطق نوآوری باز، از جمله راه هایی دانست که میتواند باعث پیشرفت کشور در زمینه فناوری شود.

 


طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ارتز بلند اندام تحتانی همراه با مفصل زانو در بیماران فلج اطفال

استاد و محقق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور طراحی وساخت نمونه آزمایشگاهی  "ارتز بلند اندام تحتانی" همراه با مفصل زانوی قدرتی در بیماران فلج اطفال را انجام داد.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  صفحات