حوزه پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
اهداف:
تشويق، تقويت، توسعه و ايجاد هماهنگي در پژوهش‌هاي علمي، كاربردي و خدماتي و نظارت و ارزيابي و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي موسسه بر مبناي
سياست‌هاي پژوهشي كشور.
حوزه  پژوهشي بر اساس اين سياست‌ها برنامه‌هاي سالانه پژوهشي موسسه را تنظيم مي‌كند.
شرح وظایف:
1.    تهيه و پيشنهاد آيين‏نامه‏هاى پژوهشى و نظارت بر حُسن اجراى آنها
2.    تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاى پژوهشى در قالب برنامه‏هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى
پژوهشى موسسه
3.    همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمينارها و كنفرانسهاى علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى تحقيقاتى و علمى-
خدماتى بين دانشگاه و ساير مؤسسات
4.    شناسايي و ارائه دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز بخشهاي صنعتي  و نیز معرفي امكانات علمي ، تحقيقاتي وتواناييهاي بالقوه
موسسه به صنايع كشور و استان  
5.     نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه و نیز بر كليه امور پژوهشى، كتابخانه‏ها و بانكهاى اطلاعاتى دانشگاه
6.    ارزشيابى فعاليتهاى پژوهشى‏وارزيابى‏عملكردپژوهشى‏سالانه‏دانشگاه
7.    نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقيقات علمى
8.    اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نياز واحدهاى پژوهشى دانشگاه
9.    تهيه گزارشهاى لازم جهت طرح در شوراى آموزشی و پژوهشى
10.    ترتيب بازديد مسئولين بخش صنعت كشور، استان از موسسه و انجام بازديدهاي متقابل از بخش صنعت براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
11.    ایجاد بانک مشخصات علمی (طرح های پژوهشی،مقالات و کتب چاپ شده) اعضای هیئت علمی موسسه
12.    پی گیری  اجرایی طرح تشویقی مقالات چاپ شدةاعضای هیئت علمی وطرح ارتقاء اساتید

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئولین بخش پژوهشی:نام و نام خانوادگی: دکتر عليرضا موحديان
سمت: مدیر خدمات پژوهشی
مدرک:  دکتری كامپيوتر
پست الکترونیکی  :[email protected]
نشانی:  ابتدای سرافرازان 9 ،موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری


نام و نام خانوادگی:مهندس محمد حمید قاضی خانی
سمت: دبیر شورای پژوهشی
مدرک:  کارشناسی ارشد مکانیک
پست الکترونیکی  :
تلفن :  38220899-051  یا   38210075-051 داخلي203
نشانی:  ابتدای سرافرازان 9 ،موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

نام و نام خانوادگی: سعید غلامی
سمت: کارشناس پژوهشی
مدرک:  کارشناسی فیزیک
پست الکترونیکی  : [email protected]
تلفن :  38220899-051  یا   38210075-051 داخلي203
نشانی:  ابتدای سرافرازان 9 ،موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری