- فراخوان ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی

- سیزدهمین جلسه شبکه دانشگاه های استان خراسان رضوی

- عصر پژوهش - ويژه نامه هفته پژوهش 89 – آذر 1389

- مهندسي مكانيك – انجمن مهندسي مكانيك – ويژه نامه هفته پژوهش 89 – آذر 1389

- اسامي برندگان قرعه كشي مجموعه برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري اعلام شد.

- مجموعه برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري