- اهدای جایزه آكادمی چشم پزشكی به سه محقق ایرانی

- طراحی چشم تیزبین برای روباتها توسط محقق ایرانی دانشگاه آدلاید