- مرکز امنیت سایبری و فناوری در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

- مسیریاب بومی برای امنیت زیرساختهای حیاتی کشور تولید شد