تحلیل فرآیند کشش یک مرحلهای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود


تاریخ ثبت : ۱۳-۰۲-۹۴    موضوع : مقالات ارائه شده در همايش ها    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۲۰۲

 

تحلیل فرآیند کشش یک مرحله ای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود

علی سروراحمدی* 1، محمدرضا حسن زاده نوغانی 2، حمیدرضا شفائی 3، محمدمهدی کیخا 4

-1 دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

-2 دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

-3 مرکز علمی و کاربردی طوس چینی مشهد/گروه مکانیک

-4 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، گروه مکانیک

  1. sarvarahmadi@yahoo.com

 

چكيده

 

چند لایه هاي فلزکامپوزیت 1 نوع جدیدي از مواد کامپوزیتی هستند که میتوانند معایب کامپوزیتهاي مرسوم را از لحاظ نرمی، شکل پذیري، ضربه پذیري و حاشیه خرابی بهبود بخشند . رفتار کششی یک چند لایه فلز کامپوزیتی گرمانرم شامل هسته چند لایه کامپوزیتی با پایه پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه 2 و لایه بیرونی آلومینیوم o 1211 بررسی _ شده است. تاثیرمتغیرهاي فرایند شامل نیروي ورقگیر، قطر و ضخامت نمونه روي رفتار کششی فلزکامپوزیت مطالعه شده است . نتایج آزمایشها نشان دادند که تاثیرکلی نیروي ورقگیر روي واماندگی فلزکامپوزیت و اثر قطر نمونه و ضخامت نمونه یک فلزکامپوزیت در کشش مشابه تاثیر این متغیرها برروي فلزات رایج میباشد. علاوه بر آن، نتایج نشان دادند که براي حذف چروکیدگی، اثر همزمان دما و نیروي ورقگیر به میزان بالایی مورد نیاز است. شبیه سازي عددي با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس انجام و مطابقت مناسبی بین نتایج تجربی و شبیه سازي مشاهده شد.

 

 

 
کلمات کلیدی : چندلایه فلزکامپوزیت، کشش یک مرحلهاي، چروکیدگی، نیرويورق گیر، اجزاء محدود، شبیه سازي،اقبال لاهوري ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر