تحلیل فرآیند کشش یک مرحلهای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود

تحلیل فرآیند کشش یک مرحلهای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود


تاریخ خبر : ۱۳-۰۲-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

 

تحلیل فرآیند کشش یک مرحله ای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود

علی سروراحمدی* 1، محمدرضا حسن زاده نوغانی 2، حمیدرضا شفائی 3، محمدمهدی کیخا 4

-1 دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

-2 دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

-3 مرکز علمی و کاربردی طوس چینی مشهد/گروه مکانیک

-4 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، گروه مکانیک

  1. sarvarahmadi@yahoo.com

 

چكيده

 

چند لایه هاي فلزکامپوزیت 1 نوع جدیدي از مواد کامپوزیتی هستند که میتوانند معایب کامپوزیتهاي مرسوم را از لحاظ نرمی، شکل پذیري، ضربه پذیري و حاشیه خرابی بهبود بخشند . رفتار کششی یک چند لایه فلز کامپوزیتی گرمانرم شامل هسته چند لایه کامپوزیتی با پایه پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه 2 و لایه بیرونی آلومینیوم o 1211 بررسی _ شده است. تاثیرمتغیرهاي فرایند شامل نیروي ورقگیر، قطر و ضخامت نمونه روي رفتار کششی فلزکامپوزیت مطالعه شده است . نتایج آزمایشها نشان دادند که تاثیرکلی نیروي ورقگیر روي واماندگی فلزکامپوزیت و اثر قطر نمونه و ضخامت نمونه یک فلزکامپوزیت در کشش مشابه تاثیر این متغیرها برروي فلزات رایج میباشد. علاوه بر آن، نتایج نشان دادند که براي حذف چروکیدگی، اثر همزمان دما و نیروي ورقگیر به میزان بالایی مورد نیاز است. شبیه سازي عددي با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس انجام و مطابقت مناسبی بین نتایج تجربی و شبیه سازي مشاهده شد.

 

 

 
پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری