- آزمون استخدامی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بين‌المللی وزارت علوم، سال ۱۳۹۴

- وزارت علوم، نظرات خود در ارتباط با مالکیت فکری را به دولت ارائه داده است

- فهرست نشريات معتبر و نامعتبر مصوب وزارت علوم

- آئين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري