- فیزیکدان ایرانی برترین داور ژورنال بین المللی شد

- نشریه علمی ترویجی مهندسی سازه

- نشریه فناوری انرژی های نو