- از ممریستورها تا نورون‌ها راه درازی است!

- حافظه‌های الکترونیکی؛ گامی دیگر برای دستیابی به مغز مصنوعی

- ساخت ممریستور هیدروژلی مشابه بافت مغز انسان

- تراشه‌های کوچکتر با مدارهای ترکیبی ممریستور/ترانزیستور