- هلمز، ابزار هوشمند شناختی

- اصول مديريت در آينه قرآن/دكتر علي رستمي ابوسعيدي