- عدم وجود مالکیت فکری دلیل خروج صاحبان ایده از کشور

- با حمایت از صاحبان ایده و مخترعان، می توان به توسعه ملی کشور کمک کرد