- معافیت های گمرکی شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی شد

- کسب تجربه از موفقیت دیگران

- ارائه روش‌های مختلف حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی و فناوری

- شرکت‌ها بر مبنای نوآوری و برندسازی می‌توانند درآمدزایی کنند