- آمار توليد علم در ايران

- 13 دانشگاه ایران در دسته 750 دانشگاه برتر دنیا

- تحلیل علمی شتاب کمیت تولید علم شانزدهمین قدرت علمی دنیا و چالش های پیش رو