- باید به دانشمندان جوان خود و به مردم در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی‌های آنها استفاده کرد

- اثرات تحریم در بخش صنعت با تاکید بر اقتصاد مقاومتی