- فراخوان ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی

- برگزاری جشنواره های منطقه ای رویش در سال 1395

- پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع استادان و دانشجویان

- نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی –کاربردی برگزار می شود

- وزارت علوم، نظرات خود در ارتباط با مالکیت فکری را به دولت ارائه داده است