- سنتز آزمایشگاهی نانوذرات فوتوکاتالیستی

- پژوهشگران برای استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پشتیبانی می‌شوند

- آزمایش ویسکات گچ

- آزمایش دستگاه ویبره بتن

- آزمایش تست خمش بتن

- آزمایش تست ضربه بتن

- آزمایش کمپرسور

- آزمایش تهویه مطبوع

- آزمایش ضربه جت آب

- آزمایش پوسته و لوله

- آزمایش هدایت حرارت یک بعدی پایا