تحليل مدارهاي الكتريكي 1/دكتر سيد حسن نبوي كريزي، مهندس محمود يوسفيان

تحليل مدارهاي الكتريكي 1

مؤلفين: دكتر سيد حسن نبوي كريزي، مهندس محمود يوسفيان

                مشخصات نشر: مشهد: سيد حسن نبوي،1392

 

(http://research.eqbal.ac.ir)


طراحي،شبيه سازي و اجراي مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي توسط نرم افزار Altium/ مهندس دائمي عطاران

طراحي،شبيه سازي و اجراي مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي توسط نرم افزار Altium

مؤلفين :مهندسين محمد،محمد مهدي، محمد هادي دائمي عطاران

مشخصات نشر: مشهد: ديانت،1392

(http://research.eqbal.ac.ir)


اصول مديريت در آينه قرآن/دكتر علي رستمي ابوسعيدي

اصول مديريت در آينه قرآن

مؤلفين : دكتر علي رستمي ابوسعيدي ،دكتر عباس توان ،دكتر هوشنگ خوش سيما

مشخصات نشر: مشهد:قلم آذين رضا،1391

(http://research.eqbal.ac.ir)

 

 


نقش معماري و مجسمه سازي در پويا سازي فرهنگ بصري شهر /مهندس علي اسماعيلي، مهندس احسان يعقوبي خالص

نقش معماري و مجسمه سازي در پويا سازي فرهنگ بصري شهر

مؤلفين : مهندس علي اسماعيلي، مهندس احسان يعقوبي خالص

مشخصات نشر: مشهد: شاملو،1392

 

(http://research.eqbal.ac.ir)


مدارهاي مجتمع خطي /دكتر سيد حسن نبوي كريزي

مدارهاي مجتمع خطي

مؤلفين :دكتر سيد حسن نبوي كريزي ، حسين سالار عابدي

مشخصات نشر: مشهد: سيد حسن نبوي،1392

 

(http://research.eqbal.ac.ir)


مبانی طراحی و اجرای دودکش ها در ساختمان / مهندس سرور امجدي كاشاني

مبانی طراحی و اجرای دودکش ها در ساختمان.

مؤلف: مهندس سرور امجدي كاشاني

مشخصات نشر: كاشمر: عالم افروز،1392

 

 

(http://research.eqbal.ac.ir)


   1