طراحی یک مدل فازی بهینه و مقاوم جهت سنجش درجه تهدید اهداف متحرک


تاریخ ثبت : ۲۵-۱۰-۹۳    موضوع : مقالات ارائه شده در همايش ها    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۳۱۳

طراحی یک مدل فازی بهینه و مقاوم جهت سنجش درجه تهدید اهداف متحرک

احسان عظيمي راد ، سهيل اقبالي

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

 

 

چکیده :                                                                                         

ارزیابي تهدید جزء قطعي از یك سيستم تلفيق داده برای حفاظت از اهداف خودی در مقابل اهداف مهاجم به ویژه در كاربردهای نظامي مي باشد. درجه تهدید برای هر هدف دشمن بر پایه یكسری پارامترهای نامتجانس كه از سنسورهای گوناگوني استخراج مي شوند بدست مي آید. این مقدار در بهبود آگاهي وضعيتي و تصميم سازی در سيستم تلفيق داده نقش مؤثری ایفا مي كند. تئوری منطق فازی در هوش محاسباتي، یكي از روش های مفيد در مدلسازی فرآیندهای غيرخطي فاقد مدل دیناميكي سيستم مي باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن عدم قطعيت در فرآیند ارزیابي تهدید برای اهداف متحرك از منطق فازی به عنوان یك كاندیدای مناسب برای مدلسازی این مسئله استفاده و مقدار تهدید هر هدف متحرك تعيين مي گردد. نتایج به دست آمده از مدلسازی نشان از كارآمدی سيستم طراحي شده دارد.

 

 

 

 

كلید واژه: ارزیابي تهدید، سيستم مبتني بر دانش فازی، توابع عضویت، ارزیابي قابليت، سيستم پشتيبان تصميم.
کلمات کلیدی : اقبال لاهوري ، ارزیابي تهدید ، سيستم مبتني بر دانش فازی ، مقاله ، كنفرانس ، پژوهشي ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر