ليست چكيده مقالات موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري


تاریخ ثبت : ۲۴-۱۰-۹۳    موضوع : مقالات منتشر شده در مجلات داراي رتبه علمي    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۳۰۲۲


Longterm Forecasting of SolidWaste Generation by theArtificial Neural Network
Reza Salehi Sede
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
Environmental progress & substainable Energy ,2011
Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002/ep.10591
رتبه مجله :ISI

 

Abstract:
This study presents a new approach—preprocessing for reaching the stationary chain in time series—to unravel the interpolating problem of artificial neural networks (ANN) for long-term prediction of solid waste generation (SWG). To evaluate the accuracy of the prediction by ANN, comparison between the results of the multivariate regression model and ANN is performed. Monthly time series datasets, by the yrs 2000–2010, for the city of Mashhad, are used to sim-ulate the generated solid waste. Different socioeco-nomic and environmental factors are assessed, and the most effective ones are used as input variables.The projections of these explanatory variables are used in the estimated model to predict the generated solid waste values through the yr 2032. Ultimately,various structures of ANN models are examined to select the best result based on the performance indices criteria. Research findings clearly indicate that such a new approach can be a practical method for long-term prediction by ANNs. Furthermore, it can reduce uncertainties and lead to noticeable increase in the accuracy of the long-term forecasting. Results indi-cate that multilayer perception approach has more advantages in comparison with traditional methods in predicting the municipal SWG. 2011 American Institute of Chemical Engineers Environ Prog, 00: 000–000,2011

Keywords

solid waste generation, artificial neural networks,time series data, Mashhad, Iran

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A hybrid computational approach to derive new ground-motion prediction equations

SeyedMortezaTabatabaei
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Volume 24, Issue 4, June 2011, Pages 717–732
رتبه مجله : ISI

 

Abstract:
A novel hybrid method coupling genetic programming and orthogonal least squares, called GP/OLS, was employed to derive new ground-motion prediction equations (GMPEs). The principal ground-motion parameters formulated were peak ground acceleration (PGA), peak ground velocity (PGV) and peak ground displacement (PGD). The proposed GMPEs relate PGA, PGV and PGD to different seismic parameters including earthquake magnitude, earthquake source to site distance, average shear-wave velocity, and faulting mechanisms. The equations were established based on an extensive database of strong ground-motion recordings released by Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER). For more validity verification, the developed equations were employed to predict the ground-motion parameters of the Iranian plateau earthquakes. A sensitivity analysis was carried out to determine the contributions of the parameters affecting PGA, PGV and PGD. The sensitivity of the models to the variations of the influencing parameters was further evaluated through a parametric analysis. The obtained GMPEs are effectively capable of estimating the site ground-motion parameters. The equations provide a prediction performance better than or comparable with the attenuation relation-ships found in the literature. The derived GMPEs are remarkably simple and straightforward and can reliably be used for the pre-design purposes.

Keywords:
Time-domain ground-motion parameters, Prediction equations, Genetic programming, Orthogonal least squares , Nonlinear modeling


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A new prediction model for the load capacity of castellated steel beams
SeyedMortezaTabatabaei
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
JournalofConstructionalSteelResearch, Volume 67, Issue 7, July 2011, Pages 1096–1105
رتبه مجله : ISI

 


Abstract:
In this study, a robust variant of genetic programming, namely gene expression programming (GEP), is utilized to build a prediction model for the load capacity of castellated steel beams. The proposed model relates the load capacity to the geometrical and mechanical properties of the castellated beams. The model is developed based on a reliable database obtained from the literature. To verify the applicability of the derived model, it is employed to estimate the load capacity of parts of the test results that were not included in the modeling process. The external validation of the model was further verified using several statistical criteria recommended by researchers. A multiple least squares regression analysis is performed to benchmark the GEP-based model. A sensitivity analysis is further carried out to determine the contributions of the parameters affecting the load capacity. The results indicate that the proposed model is effectively capable of evaluating the failure load of the castellated beams. The GEP-based design equation is remarkably straightforward and useful for pre-design applications.

Keywords

 Castellated beam, Failure load, Gene expression programming


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Extraction of a representative Instantaneous unit hydrograph
Ali Ghiami Birjandi , Shokoufeh Pourshahabi
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
Water Management ,vol 166,No4 ,2012
رتبه مجله : ISIAbstract:
Tis paper deals with the problem of the presence of noise in the calculated instantaneous unit hydrograph(IUH). Daubechies wavalets are used to decompose and smooth the derived IUH by way of fast fourier transform. The result reveal the effectiveness of wavelet analysis in obtaining a fine separation of the noise frequencies from the main frequencies relating to IUHs. Choosing a representative IUH through the smoothed IUHs by a cross-validation technique, it can be applied to predict other flood events or as a design to in hydrology.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Source apportionment of volatile organic compounds in Tehran, Iran
Ali Ghiami Birjandi
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
Bull Environ Contam Toxicol , DOI 10.1007/s00128-012-0948-5, 2012
رتبه مجله : ISI


Abstract:
Identifying the sources of volatile organic compounds (VOCs)is key issue to reducing ground-level ozone and PAN.A multivariate receptor model (Unmix)was used for the determination of the contributions of VOCs sources in Tehran-Iran. Concentration of ambient c2-c10 VOCs were measured continuously and online at the center of Tehran city during the winter of 2012.A high correlation coefficient existed bet ween measured and predicted values(r2=0.99) indicating that the data were well modeled. Five possible VOCs source categories were identified and mobile source such as vehicle exhaust (61%)and fuel evaportation (12%) more than half of the total VOC concentration. City gas and CNG source biogenic  source,and industrial solvent source categories accounted for 17%,8% and2% of the total VOC,respectively. Result showed Unmix for VOCs source apportionment can be used to analyze and generate air pollution control stratiegies and policies.    
Keywords:
VOCs,multivariate receptor model,source apportionment,unmix

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fuzzy geneticalgorithm approach foroptim ization ofsurge tanks

Shokufe Pourshahabi
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
ScientiaIranica A (2013)20 (2),278–285
رتبه مجله : ISI


Abstract :
Thefundam entalgoalofapipeline utility isto serveitscustom ersw ith a low costw atersupply ofacceptablequality.The num ber,type,size,and location oftransientprotective devicesplay adirectrole in the pipeline system reliability and expenditure.The purpose ofthis study is to optim ize the design ofthese devices to prevent w ater colum n separation after source pum p pow er failure.The m inim um pressuresalong the pipeline are assum ed to be higherthan ‘‘− 10 m ’’to avoid w atercolum n separation.Arational,system atic,and efficientoptim ization algorithm isconstructed bycom biningtheFuzzyInference System (FIS)and the GeneticAlgorithm (G A).The FISrepresenting expertknow ledge isincorporated into the GA approach to im proveits fitness evaluation process.Three casesare presented to dem onstrate the effectivenessand efficiency ofthe proposed hybrid approach. © 2013 SharifUniversity ofTechnology.Production and hosting by ElsevierB.V.Allrightsreserved
Keywords:
Optim ization, Protective devices, Geneticalgorithm (G A), Fuzzy inference system, (FIS), Transientflow

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


استخراج آستانه بارش حدی و تحلیل حداکثر های بالای آن
(مطالعه موردی شهر مشهد)

علی قیامی باجگیران
(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)
نشريه پيام مهندس،سال يازدهم،شماره 54 ،تير 1390

 


چکیده :
طراحی سازه های آبی نیازمند درک عمیقی از رفتار احتمالاتی حوادث جدی است. تحلیل حوادث جدی شامل بررسی حداقل و یا حداکثر پدیده‌ها بوده که مقدار حداکثر بارندگی مورد انتظار در یک دوره زمانی خاص نمونه ای ازآن است. سری تداوم جزیی شامل داده هایی است که همه مقادیر متغیر، بالاتر از یک آستانه مشخص قرار می‌گیرند. گرچه روشهای متعددی برای انتخاب آستانه پیشنهاد شده است، اما انتخاب نهایی آن هنوز به قضاوت کارشناسی برمی‌گردد. در واقع تعیین آستانه ای نتایج متمایزی را نسبت به مقادیر مجاورش تولید کند، امکان پذیر نیست. به طور کلی مجموعه ای از تکنیک ها منجر به تعیین یک محدوده قابل قبول برای آستانه و انجام مدلسازی حداکثرهای بالای آستانه خواهد شد. در این مقاله، برای استخراج سری تداوم جزیی، بارندگی روزانه، آستانه به گونه ای انتخاب می شود که سری حاصل از آن بهترین انطباق را با توزیع پارتوی تعمیم یافته داشته باشد. آمار 44 سال بارندگی روزانه ایستگاه سینوپتیک مشهد به کار گرفته شده است. بررسی دنباله راست منحنی توزیع پارتوی تعمیم یافته با مقادیر احتمال تجربی مشاهدات نشان داد که آستانه 17 میلی متر برازش بهتری را نسبت به سایر مقادیر آستانه ها نشان می دهد.

واژه هاي كليدي :

سري تداوم جزئي ،توزيع يارتوي تعميم يافته ،آستانه بارندگي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Collation the durability of modified and non-modified sulfur concrete in erosive environments
Maryam Fazli
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
International Conference on Advances in civil,Structural and construction Engineering-CSCE, italy, may2014
Published online with ISBN No and will be archived in SEEK Digital Library(www.seekdl.org.)
Ref No: - IRED/14/CSCE/E327
رتبه :ISI


Abstract:
 One of applications of sulfur in building industry is producing sulfur concrete (SC). High resistance, in acid environments, gaining high and rapid  resistance, not using water during preparation, the possibility of  recycling and low permeability can be pointed out as the most significant specifications of  sulfur concrete .The present study investigates  the role of acid on mechanical resistances including compressive and tensile strength  on modified and none-modified  sulfur concrete .The implications  indicate that  sulfur concretes are much more resistant against acids as compared with regular concretes .economically, It can be referred  that if preparation of SC becomes more easier, it can replace  regular concrete in a number of regular hydraulic projects.


Keywords:
sulfur concrete, Mechanical resistance, durability, erosive environment

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Appraising effectiveness of Building Information Management (BIM) in project management
Maryam Fazli
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
Under responsibility of the Organizing Committees of CENTERIS/ProjMAN/HCIST, 2014
Published by Elsevier Ltd & Available online at (www.sciencedirect.com(
رتبه :ISI


Abstract:
The Iranian construction industry has long been criticized for being inefficient . It has been claimed that 80 percent of the content within the construction process is the same for all projects and there are therefore huge opportunities for improvements.The project manager is essential for the successful delivery of construction projects.Key words:
BIM,construction project ,Project success index, 4D modeling

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A closed-form Semi-analytical  Elastic-Plastic Solution for Predicting the Onset of Flange Wrinkling in Deep-drawing of a Two-layered Circular Plate
f.Moayyedian
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)
Iranian Journal of Mechanical Engineering (ISME), Vol. 14, No. 2, Sep. 2013
رتبه: علمي –پژوهشي


Abstract :
In this paper to predict the critical conditions for onset of elastic-plastic wrinkling of flange of a two-layered circular blank during the deep-drawing process a closed-form semi-analytical elastic-plastic solution using tresca yield criterion along with deformation theory in plasticity with considering the perfectly plastic behavior of materials is presented. Simplifying the presented solution from two layered to one layered the results exactly agree with the previous work done by the authors.


Keywords:
 flange wrinkling, closed-form semi-analytical elastic-plastic solution, two-layered circular blank, deep-drawing process

کلمات کلیدی : مقالات ، رتبه علمي ، اقبال لاهوري ، پژوهشي ، isi ، پرتال پژوهشي ، abstract

   پرینت مطلب

ثبت نظر