- جایزه تحقیقاتی شیمی سبز یونسکو 2015 به پژوهشگر ایرانی تعلق گرفت