- دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور معرفی می‌شود