- اولين كارگاه آموزشي با عنوان- مباني تدريس- ويژه اعضاي هيئت علمي و اساتيد مؤسسات آموزش عالي غير دولتي استان

- مجموعه برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري