- ضوابط نامناسب ساختماني و از دست رفتن ارزش هاي معماري بومي

- مبانی طراحی و اجرای دودکش ها در ساختمان / مهندس سرور امجدي كاشاني