- دانش فنی دستگاه نیمه‌صنعتی نانوالیاف ایرانی به مالزی صادر شد

- ایران در فهرست معدود کشورهای دارنده فناوری تونل باد عمودی قرار گرفت