- تشخیص سریع مسمومیت خونی با استفاده از تراشهءالکترونیکی

- ساخت تراشه‌ای برای پایش سلامتی