- موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری دبیرخانه جوامع ایمن استان