- اولین گردهمایی اساتید گروه برق و رباتیک

- چاپ کتاب تلفيق داده: مفاهيم، مدل ها، معماري ها و الگوريتم ها