- سازمان انرژی اتمی نیروی امریه جذب می نماید

- آزمون استخدامی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بين‌المللی وزارت علوم، سال ۱۳۹۴