گالری تصاویر


همايش آشنايي با شركت هاي دانش بنيان

همايش آشنايي با شركت هاي دانش بنيان

همايش ضرورت پژوهش در دانشگاه و معرفي نمونه اي از دستاوردهاي تحقيقاتي كاربردي

همايش ضرورت پژوهش در دانشگاه و معرفي نمونه اي از دستاوردهاي تحقيقاتي كاربردي

همايش ضرورت پژوهش در دانشگاه و معرفي نمونه اي از دستاوردهاي تحقيقاتي كاربردي

همايش روش هاي مطالعه مفيد /استاد حورايي

همايش روش هاي مطالعه مفيد /استاد حورايي

كارگاه كار آفريني و ايده پردازي

كارگاه كار آفريني و ايده پردازي

كارگاه كار آفريني و ايده پردازي
   1  2  3  4  5  6