Effect of Die Profile on the Ram Force in the Simulation of Hot Extrusion Aluminum 7075

 

تاثير شكل قالب بر روي نيروي مورد نياز سنبه در شبيه سازي فرآيند اكستروژن گرم

آلومينيوم 0707

محمد رضا حسن زاده نوغانی

دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

حميد رضا شفائی

مرکز علمی و کاربردی طوس چینی مشهد، گروه مکانیک

علی سروراحمدي

دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

چكيده

در این مقاله تآثیر زوایای مختلف قالبهای مخروطی تخت بر روی نیروی فرآیند و همچنین اثر شکل پروفیل قالبهای انحنادار و تخت در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 0707 بوسیله روش اجزاء محدود و با استفاده از نرمافزار المان محدود ABAQUS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. آلیاژهای آلومینیوم در ساخت بیشتر از 07 درصد از قطعات هوافضا، نظامی و تسلیحاتی بکار میروند. در این میان آلیاژهای گروه xxx 0 مانند 0707 AA و 0707 AA از مهم ترین آلیاژهای آلومینیوم به شمار میروند. اما برای این گروه از آلیاژهای آلومینیوم، بدست آوردن روشی که مبتنی بر طراحی قالب برای به حداقل رسیدن نیروی مورد نیاز برای اکسترود کردن باشد، مورد نیاز است. در این تحقیق پروفیلهای انحنادار و تخت بر روی شکل قالب مورد بررسی قرار گرفتهاند و شکل قالب و زاویه مخروطی بهینه از نتایج استخراج گردیده است. پس از بررسیهای انجام شده بر روی زوایای مختلف قالبهای مخروطی تخت، قالب با زاویه حدود 71 درجه به عنوان زاویه قالب بهینه که دارای کمترین نیروی موردنیاز برای فرآیند میباشد، به عنوان زاویه بهینه قالب معرفی میشود. قالبهای انحنادار، تغییر فرم با همگنی بیشتری در کاهش سطح مقطع ثابت ایجاد میکنند، بنابراین برای فلزاتی با تغییر فرمپذیری دشوار و یا زمانی که افزایش دما باید برای حفاظت از ساختار متالورژیکی کمترین باشد، استفاده از قالبهای انحنادار قابلیت بیشتری در این مورد را دارا میباشند. در این راستا نیروی لازم مورد نیاز برای اکستروژن یک بیلت استوانه ای از جنس آلومینیوم 0707 مورد بررسی قرار گرفته است که بیشترین نیروی اکستروژن در قالب تخت و کمترین نیروی اکستروژن در قالب کسینوسی بدست آمده است. بدین ترتیب با استفاده از این روشها میتوان بسیاری از هزینههای هنگفت در صنعت ناشی از آزمایشهای عملی را کاهش داد.

واژگان كليدي: اکستروژن گرم ، اجزاء محدود ، شبیه سازی ، نرخ کرنش ، قالب بهینه.

 

 

 


تحلیل فرآیند کشش یک مرحلهای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود

 

تحلیل فرآیند کشش یک مرحله ای الیاف شیشه تقویت شده با پلی پروپیلن به روش اجزا محدود

علی سروراحمدی* 1، محمدرضا حسن زاده نوغانی 2، حمیدرضا شفائی 3، محمدمهدی کیخا 4

-1 دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

-2 دانشجوی کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

-3 مرکز علمی و کاربردی طوس چینی مشهد/گروه مکانیک

-4 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، گروه مکانیک

  1. sarvarahmadi@yahoo.com

 

چكيده

 

چند لایه هاي فلزکامپوزیت 1 نوع جدیدي از مواد کامپوزیتی هستند که میتوانند معایب کامپوزیتهاي مرسوم را از لحاظ نرمی، شکل پذیري، ضربه پذیري و حاشیه خرابی بهبود بخشند . رفتار کششی یک چند لایه فلز کامپوزیتی گرمانرم شامل هسته چند لایه کامپوزیتی با پایه پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه 2 و لایه بیرونی آلومینیوم o 1211 بررسی _ شده است. تاثیرمتغیرهاي فرایند شامل نیروي ورقگیر، قطر و ضخامت نمونه روي رفتار کششی فلزکامپوزیت مطالعه شده است . نتایج آزمایشها نشان دادند که تاثیرکلی نیروي ورقگیر روي واماندگی فلزکامپوزیت و اثر قطر نمونه و ضخامت نمونه یک فلزکامپوزیت در کشش مشابه تاثیر این متغیرها برروي فلزات رایج میباشد. علاوه بر آن، نتایج نشان دادند که براي حذف چروکیدگی، اثر همزمان دما و نیروي ورقگیر به میزان بالایی مورد نیاز است. شبیه سازي عددي با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس انجام و مطابقت مناسبی بین نتایج تجربی و شبیه سازي مشاهده شد.

 

 

 


بررسی دلایل عدم استقبال شهروندان از سامانه دوچرخه به عنوان مد حمل و نقلی (مورد مطالعه: مشهد مقدس)

بررسی دلایل عدم استقبال شهروندان از سامانه دوچرخه به عنوان مد حمل و نقلی (مورد مطالعه: مشهد مقدس)

 

سیده عفت جوادی1، زهرا ازمیریان مقدم2 ، احسان رمضانی خوانساری3، فرزانه خدابخشیان4 ، مصطفی عاقل5، سعید سوقندی6 ، محمدرضا زارع7 و محمدمهدی مخملباف8*

 

چکیده

استفاده از سیستم دوچرخه اشتراکی یکی از مد های حمل و نقل پایدار محسوب می‌شود. سامانه جامع دوچرخه در اواخر سال 1386 این مد حمل‌ونقلی در شهر مشهد شروع به کارکرد. هرچند این سامانه با مطالعات مختلفی طراحی‌شده است، اما باگذشت چند سال از شروع آن، استقبال شهروندان بسیار کمتر از انتظار مدیران شهری بوده است. در این مقاله سعی شده با استفاده روش توصیفی، تحلیلی ابتدا به بررسی اطلاعات اولیه پرداخته شود و سپس با طراحی پرسشنامه، نظرسنجی از 450 شهروند (با توزیع متوازن از نظر منطقه‌ای، شغلی و تحصیلی) انجام شد. هدف از این نظرسنجی پیدا کردن دلیل عدم استفاده شهروندان از این سامانه بوده است. بعد از جمع‌آوری پرسشنامه با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌هایی مثل جدول تفصیلی در نرم‌افزار اکسل تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، عدم مجوز استفاده بانوان، دشواری شرایط ثبت‌نام، عدم امنیت و عدم دسترسی مناسب در سطح شهر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی این مقاله داشته‌اند. خروجی این مقاله می‌تواند کمکی مؤثری برای تصمیم‌گیری مدیران شهری واقع شود تا با الویت بندی راهکارها بتوانند متناسب‌ترین گزینه را انتخاب نمایند.

 

 


طراحی یک مدل فازی بهینه و مقاوم جهت سنجش درجه تهدید اهداف متحرک

طراحی یک مدل فازی بهینه و مقاوم جهت سنجش درجه تهدید اهداف متحرک

احسان عظيمي راد ، سهيل اقبالي

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

 

 

چکیده :                                                                                         

ارزیابي تهدید جزء قطعي از یك سيستم تلفيق داده برای حفاظت از اهداف خودی در مقابل اهداف مهاجم به ویژه در كاربردهای نظامي مي باشد. درجه تهدید برای هر هدف دشمن بر پایه یكسری پارامترهای نامتجانس كه از سنسورهای گوناگوني استخراج مي شوند بدست مي آید. این مقدار در بهبود آگاهي وضعيتي و تصميم سازی در سيستم تلفيق داده نقش مؤثری ایفا مي كند. تئوری منطق فازی در هوش محاسباتي، یكي از روش های مفيد در مدلسازی فرآیندهای غيرخطي فاقد مدل دیناميكي سيستم مي باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن عدم قطعيت در فرآیند ارزیابي تهدید برای اهداف متحرك از منطق فازی به عنوان یك كاندیدای مناسب برای مدلسازی این مسئله استفاده و مقدار تهدید هر هدف متحرك تعيين مي گردد. نتایج به دست آمده از مدلسازی نشان از كارآمدی سيستم طراحي شده دارد.

 

 

 

 

كلید واژه: ارزیابي تهدید، سيستم مبتني بر دانش فازی، توابع عضویت، ارزیابي قابليت، سيستم پشتيبان تصميم.


نگاهي بر سيستم بتني قالب تونلي و تأثير آن در فناوري نوين صنعت ساختمان

نگاهي بر سيستم بتني قالب تونلي و تأثير آن در فناوري نوين صنعت ساختمان

امير حسين جوان محصل

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ،مشهد،شهريور1393

 

چكيده :

در حال حاضر استفاده از فناوري هاي نوين و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي روز دنيا در بسياري از صنايع، تبديل به امري عادي گرديده است. علي رغم اين موضوع در صنعت ساختمان تا كنون بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين ، مانند ساير صنايع متداول نبوده ،كه در اين مقاله سعي مي شود با نگاهي بر سيستم قالب تونلي، كه يكي از روش هاي مورد استفاده براي اجراي ساختمان هاي با سيستم باربر ديوار و سقف بتني مي باشد، كمك شاياني را به امر استفاده از فناوري هاي نوين در عرصه صنعت ساختمان نمايد. حفظ مزيت رقابتي در بازار با توليد محصول نهايي با كيفيت تر و هزينه كمتر،فراهم كردن رضايت مصرف كننده و امكان پاسخ گويي به ميزان تقاضا و جلوگيري از هزينه هاي نهفته از دلايل تمايل به استفاده از فناوري هاي نوين همچون سيستم بتني قالب تونلي مي باشند.

 

 

 

واژه هاي كليدي: فناوري نوين، سيستم قالب تونلي ، باربر ديوار، سقف بتني


نگاهي به فناوري نانو با رويكرد صنعتي سازي و توجيه اقتصادي

نگاهي به فناوري نانو با رويكرد صنعتي سازي و توجيه اقتصادي

امير حسين جوان محصل

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ،مشهد،شهريور1393

 

چكيده:

از آنجايي كه امروزه صنعتي سازي ساختمان ها در كشورمان مورد توجه قرار گرفته و در حال گسترش است، لذا فناوري نانو به عنوان يك فناوري كليدي و بين رشته اي ،فرصت هاي بسياري را جهت تقويت رقابت در صنعتي سازي ساختمان ها نظير ساخت سريع ،با كيفيت مطلوب و همچنين ميزان افزايش عمر بهره وري ساختمان هاي در معرض آسيب جدي همچون ابنيه ها، پالايشگاه ها و غيره را فراهم آورده است. در اين مقاله سعي شده است كه با نگاهي به فناوري نانو و همچنين كاربرد وسيع آن در كشورهاي در حال توسعه و رابطه اين فناوري با رشته هاي مهندسي و تطابق آن با تعريف دانش مهندسي كه در واقع كاربرد علم با توجيه اقتصادي مي باشد، پرداخته شوند. مي توانيم با بكارگيري فناوري نانو و مطالعه همه جانبه آن ،به صنعتي سازي ساخت و سازه هاي كشورمان سامان بخشيد و لذا از اين آشفتگي فعلي و ضرر و زيان هاي ناشي از مراقبت هاي ويژه ي اين سازه ها، جلوگيري به عمل آوريم و از آنجايي كه در عصر حال حفظ محيط زيست در رابطه با استفاده از فناوري نانو يك امر مهم تلقي شده است، بايد مطالعه ي دقيق تري در بكارگيري اين دانش انجام گيرد.

 

 

واژه هاي كليدي: ساخت و ساز،فناوري نانو،كشورهاي در حال توسعه،توجيه اقتصادي،محيط زيست


اثر جداساز پايه پلاستيكي-سربي بر سطح عملكرد سازه مهاربندي شده هم محور با استفاده از تحليل پوش آور

اثر جداساز پايه پلاستيكي-سربي بر سطح عملكرد سازه مهاربندي شده هم محور با استفاده از تحليل پوش آور

سعيد نارويي

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ،مشهد،شهريور1393

 

چكيده:

هر روزه مهندسان و دانشمندان عرصه عمران در صدد پيدا كردن روش هاي جديدي براي جلوگيري از ضرر مالي و جاني ناشي از زلزله مي باشند. يكي از روش هاي ارائه شده، جذب انرژي زلزله است. از مفيدترين راه هاي كنترل و كاهش ارتعاشات سازه ،به كارگيري سيستم هاي جداساز مي باشد. در اين تحقيق سازه "كاردينگتون" را بدون جداساز و با جداساز لاستيكي –سربي مورد مطالعه و تحقيق قرار داده ايم. سازه در هر دو حالت داراي بارگذاري يكسان است، سازه در دو جهت با بادبند ضربدري مهار شده است. اين جداساز در سازه هشت طبقه با نرم افزار sap 2000 مدلسازي شده و با الگوي بارگذاري جانبي FEMA440 تحت تحليل غير خطي (بار افزون) قرار گرفته است. با معرفي مفاصل پلاستيك در سازه براي ستون ها و بادبندها به اثر اين جداسازها در هنگام تشكيل مفاصل پرداخته ايم. در واقع به سطح عملكرد سازه بدون جداساز و با جداساز و اثر آن ها در پاسخ سازه پرداخته ايم. با توجه به تحليل انجام شده در دو شرايط كاملاً يكسان نتايج نشان نشان مي دهد كه جداساز لاستيكي سربي در اين سازه با شرايط زمين يكسان عملكرد مناسبي داشته و انرژي بيشتري را مستهلك مي كند؛ به طوري كه هيچكدام از اعضاي سازه بعد از تحليل بار افزون تسليم نمي شوند و هيچ مفصل پلاستيكي در سازه ايجاد نمي شود و سطح عملكرد سازه خدمت رساني بي وقفه مي باشد. اين در صورتي است كه سازه بدون جداساز كاملا خراب شده و بيشتر مفاصل تعريف شده تسليم شده اند. جداساز لاستيكي –سربي برش پايه را در اين سازه بين 300 تا 400 درصد كاهش مي دهد و تغيير مكان هدف را 400 درصد افزايش مي دهد.

واژه هاي كليدي: جداساز لاستيكي سربي، سطح عملكرد، تحليل پوش آور،سازه مهار بندي،برش پايه


مقايسه سطح عملكرد سازه مجهز به جداساز اصطكاكي و جداساز لاستيكي سربي تحت بار جانبي يكنواخت

مقايسه سطح عملكرد سازه مجهز به جداساز اصطكاكي و جداساز لاستيكي سربي تحت بار جانبي يكنواخت

سعيد نارويي

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ،مشهد،شهريور1393

 

چكيده:

با پيشرفت علم و امكان تحليل دقيق تر با استفاده از تحليل هاي غير خطي، دانشمندان و محققان قادر هستند تا پاسخ سازه را به صورت دقيق تر در هنگام زلزله مورد بررسي قرار دهند. جداسازي لرزه اي و فراهم شدن امكان مدلسازي آن ها در نرم افزارهاي مختلف، مورد توجه بيشتر محققين قرار گرفته اند. از طرفي، نقش رفتار غير خطي جداسازه هاي لرزه اي در پاسخ سازه هاي با جداساز بسيار مهم است. اساس اين سيستم ايجاد يك لايه با سختي جانبي كم ،بين سازه فوقاني و زمين است كه باعث كاهش فركانس سازه فوقاني و دور كردن از فركانس نوسانات زمين مي شود و نيز ميزان حركت انتقال يافته از زمين به سازه را كاهش مي دهد.فناوري يكي از بهترين راه ها براي مقابله با زلزله،همراهي يا جذب نيرو هاي زلزله مي باشد. اين روش اين امكان را به ما مي دهد كه اگر زلزله به وجود آيد، ما مي توانيم كمترين خسارت را داشته باشيم. و اگر خسارتي به وجود آيد مي توان با تعويض آن قطعه ، سازه را دوباره مورد استفاده قرار داد. در اين مقاله با اعمال بار جانبي يكنواخت به سازه هشت طبقه فولادي و تحليل پوش آور غير خطي، به اثر جداسازهاي اصطكاكي پاندولي و لاستيكي سربي پرداخته مي شود. تحت اين بارگذاري برش پايه به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. سازه با جداسازي لاستيكي-سربي داراي سطح عملكرد خدمت رساني بي وقفه مي باشد. اين در حالي است كه سازه بدون جداساز ،داراي سطح عملكرد خرابي كامل مي باشد.

 

واژه هاي كليدي:جداسازي اصطكاكي،جداساز لاستيكي-سربي ،سطح عملكرد، تحليل پوش آور،سازه مهاربندي-استفاده بي وقفه


تاثیر میکروسیلیس بر خواص بتن : مطالعه ی مروری

تاثیر میکروسیلیس بر خواص بتن : مطالعه ی مروری

علی قیامی باجگیرانی ، سیدعلی رضوانیان

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسركشور، دانشگاه اروميه ،شهريور93

 

 

چکیده :

توسعه ی پایدار جهانی ومشکالت آلودگی محیط زیست درسالهای اخیر استفاده از تکنولوژی های جدید را ضروری ساخته است. استفاده از میکروسیلیس جهت بهبود خواص مکانیکی وافزایش دوام بتن در کشورهای پیشرفته رو به افزایش می باشد. میکروسیلیس ازکوره های قوس الکتریکی به عنوان محصول جانبی بدست می آید. این مقاله مزایای استفاده ازمیکروسیلیس، بر مقاومت فشاری ، مقاومت کششی ، مقاومت دربرابرسولفات ها ، نفوذ پذیری ، یخبندان ، زمان گیرش ، خزش ، خوردگی ، انقباض ، مقاومت دربرابر افزایش دما را بررسی می نماید . براساس نتایج حاصله، استفاده ازمیکروسلیس به میزان 20-10درصد وزن مواد سیمانی سبب بهبود خواص مکانیکی بتن مي شود.

 

 

 

واژه های کلیدی : میکروسیلیس – بتن توانمند– خواص مکانیکی بتن


مقايسه دوام بتن گوگردي اصلاح شده و اصلاح نشده در محيط هاي خورنده

مقايسه دوام بتن گوگردي اصلاح شده و اصلاح نشده در محيط هاي خورنده

مریم فضلی، علي قيامي باجگيراني

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران،اصفهان،اسفند 92

 

 

چكيده:

يكي از كاربردهاي گوگرد در صنعت ساختمان، توليد بتن گوگردي مي باشد.از جمله مهمترين ويژگي هاي بتن گوگردي مي توان به مقاومت بالا در محيط هاي اسيدي ،كسب مقاومت سريع و بالا، عدم استفاده در ساخت آن،امكان بازيافت و نفوذپذيري كم آن اشاره كرد. در اين تحقيق به بررسي نقش اسيد بر روي مقاومت هاي مكانيكي كه شامل مقاومت فشاري؛خمشي و كششي به بتن گوگردي اصلاح شده و اصلاح نشده پرداخته مي شود. نتايج نشانگر اين است كه بتن هاي گوگردي در مقابل اسيدها در مقايسه با بتن معمولي بسيار مقاوم تر مي باشد؛ و در زمينه اقتصادي نيز مي توان گفت كه اگر اجرا و نحوه ساخت آن آسان گردد،در بسياري از پروژه هاي آبي مي تواند جايگزين بتن معمولي گردد.

 

 

واژه هاي كليدي: بتن گوگردي، مقاومت مكانيكي ،محيط خورنده


ارزیابی مهندسی ارزش در صنعت ساخت

ارزیابی مهندسی ارزش در صنعت ساخت

مریم فضلی

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني،ايران،گرگان،ارديبهشت 93

 

 

چكيده:

مفهوم مهندسی ارزش بیش از نیم قرن است که معرفی شده‌است. کاربرد مهندسی ارزش در ساخت به ویژه در قرداد‌های عمومی در ایالات متحده امریکا با موفقیت‌های زیادی همراه بوده‌است. با این وجود مهندسی ارزش به ندرت در صنعت ساخت در ایران اعمال شده‌است. برای شناسایی علل محتمل برای این وضعیت تاسف‌بار، پرسمانی میان فعالان صنعتی انجام گرفت. به طور کلی این دسته از فعالان صنعتی دانش اندکی از مفهوم مهندسی ارزش داشتند. از این رو، نیاز است که دولت رهبریت ارتقای کارکرد‌های مهندسی ارزش را در پروژه‌های داخلی به عهده بگیرد.

 

 

واژه‌هاي كليدي: مهندسی ارزش، صنعت ساخت، هزینه‌یابی بر‌مبنای هدف


نقش ممیزی داخلی در مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی

نقش ممیزی داخلی در مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی

مریم فضلی

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني،ايران،گرگان،ارديبهشت93

 

 چكيده:

برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از ریسک های داخلی و خارجی شرکت، و نیز دستیابی به حداکثر ارزش شرکت، در شرکت‌های عمرانی باید بخش ممیزی داخلی شروع به ایفای نقش در مدیریت ریسک کنند. این مقاله سعی بر آن دارد که نشان دهد چگونه یک شرکت عمرانی باید با اتخاذ روش‌های شناسایی و ارزیابی ریسک مانند AHP و غیره بخش ممیزی داخلی را در مدیریت ریسک دخیل کند.علاوه برآن مزایای استفاده از ممیزی داخلی در وضعیت فعلی مدیریت ریسک عمرانی کشور ما بررسی می شود. در نهایت، پیشنهاد می‌گردد که ممیزی داخلی ریسک‌گرا با ترکیب چند معیار به صورت جامع در مدیریت ریسک در شرکت‌های عمرانی اعمال شود به‌طوری که شرکت ها بتوانند در توسعه اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشد.

 

 

واژه‌هاي كليدي: پروژه‌های عمرانی، مدیریت ریسک، ممیزی داخلی


Appraising effectiveness of Building Information Management (BIM) in project management

Appraising effectiveness of Building Information Management (BIM) in project management

Maryam Fazli

(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)

(http://research.eqbal.ac.ir)

ICCEM 2014 - 3rd International Conference on Civil Engineering and Materials,Jeju Island,korea, July 2014

 

 

Abstract:

The Iranian construction industry has long been criticized for being inefficient . It has been claimed that 80 percent of the content within the construction process is the same for all projects and there are therefore huge opportunities for improvements.The project manager is essential for the successful delivery of construction projects.

 

 

 

Key words:

BIM,construction project ,Project success index, 4D modeling

 


An Adaptive Methode for Structured Replication Datacentric Storage in Wireless Sensor Networks

An Adaptive Methode for Structured Replication Datacentric
Storage in Wireless Sensor Networks

Pooya Hejazi
(The Institute of Higher Education of Eqbal Lahoori,Mashhad,Iran)

(http://research.eqbal.ac.ir)

Proceeding of the 5th International Conference on IT & Multimedia at UNITEN(ICIMU 2011),Malaysia

 

Abstract:

Data-centric storage solutions are energy-efficient algoritms in wireless sensor networks and will greatly reduce total network load. However, storage nodes will become bottleneeks when the amount of events and queries targeted for a particular node is more than its capacity. This paper proposes a novel approach that brings load-balancing and scalability to the network as well as its ability to adapt itself to network conditions. This adaptability is made possiblethrough a load-control mechanism provided by two thresholds which are responsible for changing hierarchy depth and the number of storage replicas as the frequency of events fluctuates in the network.thus, the proposed method will not only reduce storage cost when the event frequency is high but also prevents hotspot problem in the root storage node.Moreover ,it will reduce query traffic by merging replica nodes as the event frequency goes back to It,s normal states. Also, simulator based on discrete-event system simulation methodology is developed to evaluate the proposed method on the basis of storage traffic,query traffic and the number of dead sensors.The results of evaluation shows that the proposed method has performance improvement over other compared methods.

Keywords:

adaptive structured repllcation data-centric storage, wireless sensor network.


توسعه استحکام شبه مداری در تلفیق داده سنسورها و مشارکت تسلیحات سامانه نبرد دریایی

توسعه استحکام شبه مداری در تلفیق داده سنسورها و مشارکت تسلیحات سامانه نبرد دریایی

سید پویا حجازی

(موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)
پنجمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران، آذر 1390

چکیده:


امروزه در کاربردهایی ماندد نبرد، اجرای عملیات به صورت شبکه مدار تنها راه حل ممکن است. اغلب در سیستم‌های پیچیده تطبیقی، به دلیل ضرورت‌هایی همچون پوشش دادن به گستره‌ای از جغرافیا یا انواع توانایی‌ها وقیود متفاوت واحدهای درگیر، توزیع شدگی امری لازم است و طبعا راه حل‌های شناخته شده در سیستم‌های چندعامله را فرا می‌خواند. اثربخشی هر عملیات شبکه مدار قبل از هر چیز مستلزم استحکام این شبکه می‌باشد که با انتخاب یک یا چند سبک معماری نزدیک و نیز طراحی، توسعه و ارزیابی‌های مناسب حاصل می‌شود. در شبکه‌ای از واحدها شامل سیستم‌های اطلاعاتی سنسورها، پردازشگرها، عملگرها و رابط‌‌ های کاربر، با انبوهی از داده ها و با اهمیت های متفاوت و افزونه مواجهیم که الگوریتم‌های تلفیق، می‌تواند داده ها را به سطوح مختلف اطلاعات تبدیل کند تا مبنای تصمیم‌گیری قرارگیرند. در این سطح از مشارکت، سیستم به سبک معماری اشتراک/انتشارداده محور نزدیک است. این سبک به دلیل جداسازی واحدهای داده‌ای از یکدیگر در زمان و مکان (انفصال ارجاعی) و پالایش داده ها به لحاظ رنج داده‌ها و زمان تحویل، همچینن درک و پردازش رخدادها مناسب است. تضمین کیفیت سرویس داده از طریق جداسازی سیاست‌های کیفیت سرویس (نیاز طراح) از مکانیزم اجرای آنها توسط میان‌افزار و نیز پشتیبانی از افزونگی و شفافیت اداره خرابی و سازگاری و جامعیت داده‌ها نیز فراهم می‌گردد. پشتیبانی از این قابلیت توسط استاندارد سرویس داده توزیع شده، استحکام لازم جهت به اشتراک گذاری داده در این شبکه را ممکن می‌سازد.
در طراحی این سستم لازم است مدلسازی هر داده و اتصال واحدهای مولد انجام شود و رخدادهای سطح بالاتری مانند تهدید,از ارزیابی اطلاعات وضعیت که حاصل گردش وکنارهم نهادن داده های ارزیابی اشتباه است به دست آید.

واژه هاي كليدي : جنگ شبكه مدار،اشتراك انتشار الگوريتم هاي تلفيق داده ،كيفيت سرويس داده توزيع شده، پردازش رخداد پيچيده


طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانوردار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی فازی در شبکه‌های حسگر بیسیم

طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانوردار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی فازی در شبکه‌های حسگر بیسیم

امین حسنی، فرزاد نجاتی محرمی
(موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، ارديبهشت 1390

 

چکیده :

در این مقاله، یک روش نوین تطبیقی برای حل مسئله ردیابی هدف متحرک مانوردار در شبکه های حسگر بی‌سیم ارائه خواهد شد. در این روش از یک سیستم استتنتاج مبتنی بر منطق فازی استفاده شده است که به کمک آن تنظیم سطح ماتریس کواریانس. نویز پروسه مدل معروف چرخش هماهنگ به صورت تطبیقی و همزمان صورت می‌گیرد.                                    
نوآوری این تحقیق در مقایسه با کارهای گذشته در زمینه، عدم نیاز به مدل‌های مختلف مدل‌های حرکتی می‌باشد که به نوبه خود باعث کاهش بار محاسباتی عملیات فیلترینگ و بهبود کارایی تخمین‌گر می‌گردد. همچنین روش مکان‌یابی مثلثاتی همراه با گروه‌بندی دینامیکی حسگرها برای واحد جمع‌آوری اطلاعات خام در شبکه حسگر مورد استفاده قرار گرفته است. همانند تمام مسائل فیلترینگ در فضای استوکستیک، برای نشان دادن عملکرد و میزان بهبود روش پیشنهاد شده، از چندین اجرای مستقل مسئله به روش مونت کارلو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی حاکی از افزایش دقت این روش نسبت به روش کلاسیک حل مسئله در هر دو مد مانوردار و غیر مانوردار می‌باشد.

 

واژه هاي كليدي : شبکه حسگر بی‌سیم، ردیابی هدف مانوردار، فیلتر چند مدلی تعاملی، مکان‌مثلثی


A NOVEL TECHNIQUE FOR IRIS RECOGNITION SYSTEM

A NOVEL TECHNIQUE FOR IRIS RECOGNITION SYSTEM

Amir Azizi

(Eqbal Institute of Higher Education, Mashhad, Iran)

(http://research.eqbal.ac.ir)

IJCCI 2009 - International Joint Conference on Computational Intelligence,2009

 

Abstract:

In this paper we propose a new feature extraction method for iris recognition based on contourlet transform.Contourlet transform captures the intrinsic geometrical structures of iris image. It decomposes the iris image into a set of directional sub-bands with texture details captured in different orientations at various scales so for reducing the feature vector dimensions we use the method for extract only significant bit and information from normalized iris images. In this method we ignore fragile bits. At last, the feature vector is created by using Co-occurrence matrix properties. For analyzing the desired performance of our proposed method, we use the CASIA dataset, which is comprised of 108 classes with 7 images in each class and each class represented a person. And finally we use SVM and KNN classifier for approximating the amount of people identification in our proposed system. Experimental results show that the proposed increase the classification accuracy and also the iris feature vector length is much smaller versus the other methods.

 

 

 

Keywords:

Biometric,Iris Recognition,Contourlet Transform,Co-occurrence matrix.

 


   1